Tuesday, May 08, 2007

ശ്രീവിഷ്‌ണുസഹസ്രനാമസ്തോത്രം

ശ്രീവിഷ്‌ണുസഹസ്രനാമസ്തോത്രം മലയാളം മൂലം മലയാള ലിപിയില്‍ - ഇതിന്‍റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് മലയാളം വിക്കി പീഡിയയില്‍ വിക്കി വായനശാല വിഭാഗത്തിലും ഞാന്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. )

നമോfസ്ത്വനന്തായ സഹസ്രമൂര്‍ത്തയേ

സഹസ്രപാദാക്ഷിശിരോരുബാഹവേ

സഹസ്രനാമ്നേ പുരുഷായ ശാശ്വതേ

സഹസ്രകോടീയുഗധാരിണേ നമഃ

ധ്യാനം


ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പദ്മനാഭം സുരേശം

വിശ്വാധാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവര്‍ണ്ണം ശുഭാംഗം

ലക്ഷ്‌മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഭിര്‍ധ്യാനഗമ്യം

വന്ദേ വിഷ്‌ണും ഭവഭയഹരം സര്‍‌വ്വലോകൈകനാഥം

സശംഖചക്രം സകിരീടകുണ`ഡലം

സപീതവസ്ത്രം സരസീരുഹേക്ഷണം

സഹാരവക്ഷഃസ്‌ലകൗസ്തുഭശ്രിയം

നമാമി വിഷ്ണും ശിരസാ ചതുര്‍ഭുജം


യസ്യ സ്മരണമാത്രേണ ജന`മസംസാരബന്ധനാദ്

വിമുച്യതേ നമസ്തസൈ`മ വിഷ്‌ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ.

നമഃ സമസ്തഭൂതാനാമാദിഭൂതായ ഭൂഭൃതേ

അനേകരൂപരൂപായ വിഷ്ണാവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ.

വൈശമ്പായന ഉവാച
1
ശ്രുത്വാ ധര്‍മ്മാനശേഷേണാ പാവനാനി ച സര്‍‌വ്വശഃ

യുധിഷ്‌ഠിരഃ ശാന്തനവം പുനരേവാഭ്യഭാഷത

യുധിഷ്‌‌ഠിര ഉവാച
2
കിമേകം ദൈവതം ലോകേ കിം വാപ്യേകം പരായണം

സ്തുവന്തഃ കം കമര്‍ച്ചന്തഃ പ്രാപ്നുയുര്‍മാനവാഃ ശുഭം

3

കോ ധര്‍മ്മഃ സര്‍‌വ്വധര്‍മ്മാണാം ഭവതഃ പരമോ മതഃ

കിം ജപന`മുച്യതേ ജന്തുര്‍ജന`മസംസാരബന്ധനാത്


ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച


4

ജഗത്പ്രഭും ദേവദേവമനന്തം പുരുഷോത്തമം

സ്തുവന്നാമസഹസ്രേണ പുരുഷഃ സതതോത്‌ഥിതഃ
5

തമേവ ചാര്‍ച്ചയന്നിത്യം ഭക്ത്യാ പുരുഷമവ്യയം

ധ്യായന്‍ സ്തുവന്നമസ്യംശ്ച യജമാനസ്തമേവ ച.

6

അനാദിനിധനം വിഷ്‌ണും സര്‍‌വ്വലോകമഹേശ്വരം


ലോകാധ്യക്ഷം സ്തുവന്നിത്യം സര്‍‌വ്വദുഃഖാതിഗോ ഭവേത്

7

ബ്രഹ്‌മണ്യം സര്‍‌വ്വധര്‍മ്മജ്ഞം ലോകാനാം കീര്‍‌ത്തിവര്‍ദ്ധനം


ലോകനാഥം മഹദ്ഭൂതം സര്‍‌വ്വഭൂതവോദ്‌ഭവം


8

ഏഷ മേ സര്‍‌വ്വധര്‍‌മ്മാണം ധര്‍മ്മോfധികതമോ മതഃ

യദ്‌ഭക്ത്യാ പുണ`ഡരീകാക്ഷം സ്തവൈരര്‍‌ച്ചേര്‍‌ന്നരഃ സദാ

9

പരമം യോ മഹത്തേജഃ പരമം യോ മഹത്തപഃ

പരമം യോ മഹദ്ബ്രഹ്‌മ പരമം യഃ പരായണം

10.

പവിത്രാണാം പവിത്രം യോ മംഗലാനാം ച മംഗലം

ദൈവതം ദേവതാനാം ച ഭൂതാനാം യോfവ്യയഃ പിതാ.

11


യതഃ സര്‍‌വ്വാണി ഭൂതാനി ഭവന്ത്യാദിയുഗാഗമേ

യസ്മിംഗ്ച പ്രലയം യാന്തി പുനരേവ യുഗക്ഷയേ.


12

തസ്യ ലോകപ്രധാനസ്യ ജഗന്നാഥസ്യ ഭൂപതേ

വിഷ്ണോര്‍നാമസഹസ്രം മേ ശൃണു പാപഭയാപഹം

13


യാനി നാമാനി ഗൗണാനി വിഖ്യാതാനി മഹാത്‌മനഃ


ഋഷിഭിഃ പരിഗീതാനി താനി വക്ഷ്യാമി ഭൂതയേ.


14


ഓം വിശ്വം വിഷ്ണുര്‍‌വഷട്‌കാരോ ഭൂതഭവ്യഭവത്‌പ്രഭുഃ


ഭൂതകൃദ്ഭൂതഭൃദ്‌ഭാവോ ഭൂതാത്‌മാ ഭൂതഭാവനഃ


15


പൂതാത്‌മാ പരമാത്‌മാ ച മുക്താനാം പരമാ ഗതിഃ


അവ്യയഃ പൂരൂഷഃ സാക്ഷീ ക്ഷേത്രജ്ഞോfക്ഷര ഏവ ച.


16


യോഗോ യോഗവിദാം നേതാ പ്രധാനപുരുഷേശ്വരഃ


നാരസിംഹവപുഃ ശ്രീമാന്‍ കേശവഃ പുരുഷോത്തമഃ


17


സര്‍‌വ്വഃ ശര്‍‌വ്വഃ ശിവഃ സ്‌ഥാണുര്‍‌ഭൂതാദിര്‍‌നിധിര‌വ്യയഃ


സംഭവോ ഭാവനോ ഭര്‍ത്താ പ്രഭവഃ പ്രഭുരീശ്വരഃ

18


സ്വയംഭൂഃ ശംഭുരാദിത്യഃ പുഷ്കരാക്ഷോ മഹാസ്വനഃ


അനാദിനിധനോ ധാതാ വിധാതാ ധാതുരുത്തമഃ

19


അപ്രമേയോ ഹൃഷീകേശഃ പദ്‌മനാഭോfമരപ്രഭുഃ


വിശ്വകര്‍മ്മാ മനുസ്ത്വഷ്‌ടാ സ്‌ഥവിഷ്‌ഠഃ സ്‌ഥവിരോ ധ്രുവഃ


20


അഗ്രാഹ്യഃ ശാശ്വതഃ കൃഷ്‌ണോ ലോഹിതാക്ഷഃ പ്രതര്‍ദനഃ


പ്രഭൂതസ്ത്രികകുബ്‌ധാമ പവിത്രം മങ്‌ഗലം പരം


21


ഈശാനഃ പ്രാണദഃ പ്രാണോ ജ്യേഷ്ഠഃ ശ്രേഷ്‌ഠഃ പ്രജാപതിഃ


ഹിരണ്യഗര്‍ഭോ ഭൂഗര്‍ഭോ മാധവോ മധുസൂദനഃ

22

ഈശ്വരോ വിക്രമീ ധന്വീ മേധാവീ വിക്രമഃ ക്രമഃ


അനുത്തമോ ദുരാധര്‍ഷഃ കൃതജ്ഞഃ കൃതിരാത്‌മവാന്‍.

23


സുരേശഃ ശരണം ശര്‍മ്മ വിശ്വരേതാഃ പ്രജാഭവഃ


അഹഃ സം‌വത്‌സരോ വ്യാലഃ പ്രത്യയഃ സര്‍‌വ്വദര്‍‌ശനഃ

24


അജഃ സര്‍‌വ്വേശ്വരഃ സിദ്ധഃ സിദ്ധിഃ സര്‍‌വ്വാദിരച്യുതഃ 1


വൃഷാകപിരമേയാത്‌മാ സര്‍‌വ്വയോഗവിനിഃസൃതഃ

25


വസുര്‍‌വസുമനാഃ സത്യഃ സമാത്‌മാ സമ്മിതഃ സമഃ


അമോഘഃ പുണ`ഡരീകാക്ഷോ വൃഷകര്‍മ്മാ വൃഷാകൃതിഃ


26


രുദ്രോ ബഹുശിരാ ബഭ്രുര്‍‌വിശ്വയോനിഃ ശുചിശ്രവാഃ


അമൃതഃ ശാശ്വതഃ സ്‌ഥാണുര്‍‍‌വരാരോഹോ മഹാതപാഃ

27


സര്‍‌വഗഃ സര്‍‌വ്വവിദ്ഭാനൂര്‍‌വിഷ്വകേസ്നോ ജനാര്‍‌ദ്ദനഃ


വേദോ വേദവിദവൃങ്‌ഗോ വേദാങ്‌ഗോ വേദവിത്‌കവിഃ


28


ലോകാധ്യക്ഷഃ സുരാധ്യക്ഷോ ധര്‍മ്മാധ്യക്ഷഃ കൃതാകൃതഃ


ചതുരാത്‌മാ ചതുര്‍‌വ്യൂഹശ്ചതുര്‍‌ദംഷ്‌ട്രശ്ചതുര്‍ഭുജഃ


29


ഭ്രാജിഷ്‌ണുര്‍‌ഭോജനം ഭോക്താ സഹിഷ്‌ണുര്‍ജഗദാദിജഃ


അനഘോ വിജയോ ജേതാ വിശ്വയോനിഃ പുനര്‍‌വസുഃ


30


ഉപേന്ദ്രോ വാമനഃ പ്രാംശുരമോഘഃ ശുചിരൂര്‍ജിതഃ


അതീന്ദ്രഃ സംഗ്രഹഃ സര്‍‌ഗ്ഗോ ധൃതാത്‌മാ നിയമോ യമഃ


31


വേദ്യോ വൈദ്യഃ സദായോഗീ വീരഹാ മാധവോ മധുഃ


അതീന്ദ്രിയോ മഹാമായോ മഹോത്‌സാഹോ മഹാബലഃ


32


മഹാബുദ്ധിര്‍മഹാവീര്യോ മഹാശക്തിര്‍‌മഹാദ്യുതിഃ


അനിര്‍ദേശ്യവപുഃ ശ്രീമാനമേയാത്‌മാ മഹാദ്രിധൃക്
(തുടരും)

1 ഒരു നൂറു നാമം: ഇങ്ങനെ ഇത്രയുമക്കങ്ങള്‍ അത്രയും നൂറിനെ കാണിക്കുന്നു.

1 comment:

myhome said...

ശ്രീവിഷ്‌ണുസഹസ്രനാമസ്തോത്രം

നമോfസ്ത്വനന്തായ സഹസ്രമൂര്‍ത്തയേ

സഹസ്രപാദാക്ഷിശിരോരുബാഹവേ

സഹസ്രനാമ്നേ പുരുഷായ ശാശ്വതേ

സഹസ്രകോടീയുഗധാരിണേ നമഃ